O nás

Sme zariadenie sociálnych služieb LIENKA pri Klube rodičov autistických detí v Nitre. Našim cieľom je pomáhať ľuďom s autizmom, ktorí ukončili školskú dochádzku, integrovať sa do čo najširšej komunity. Poskytujeme druh sociálnej služby špecializované zariadenie ambulantnou formou pre osoby s autizmom. V zariadení sa snažíme – hlavne odborným prístupom zamestnancov – predchádzať sociálnemu vylúčeniu našich klientov a zlepšovať ich kvalitu života. Klienti zariadenia sú aktivizovaní k posilňovaniu sebestačnosti, je im poskytovaná sociálna rehabilitácia a sú vytvárané podmienky na rozvoj sebaobslužných a pracovných zručností.

Náš tím

Sme tím zamestnancov, ktorých spája spoločný cieľ. Pomáhame autistom viesť nezávislý život v rámci ich schopností a možností. Sprevádzame ich na ceste, ktorá vedie k zlepšovaniu kvality ich života a k sociálnej inklúzii. Našu prácu robíme s plným nasadením, s pokorou a s úctou k našim klientom a ich rodinným príslušníkom. Ľudia s autizmom sú iní, ako my ostatní. Citlivo vnímame a rešpektujeme ich inakosť. Snažíme sa byť im nápomocní pri rôznych, často krát ťažkých, životných situáciách, ktoré im život prináša. Ich úspech je aj našim úspechom. Uvedomujeme si, že hlavne v pomáhajúcich profesiách platí to, že bez empatie nie sme odborníci.

Náš interdisciplinárny tím tvoria profesie: inštruktor sociálnej rehabilitácie, inštruktor na rozvoj pracovných zručností, psychológ, manažér kvality, opatrovateľ a asistent sociálnej práce. Vedomosti a zručnosti, ktoré sú obsahom uvedených profesií nám pomáhajú odborne pracovať s našimi klientmi. Okrem toho sa vzdelávame v oblasti expresívnych terapií ako je muzikoterapia, arteterapia, psychoterapeutické intervencie, bazálna stimulácia  a pod. Terapie nám pomáhajú citlivejšie vnímať našich klientov, ich potreby a nie v poslednom rade pomáhajú rozvíjať sociálne zručnosti klientov a ich komunikáciu.

Informácie pre záujemcov o poskytovanie sociálnej služby

Zmluvné zabezpečenie klienta zo strany NSK (prípadne iného VÚC podľa bydliska záujemcu) je proces, ktorý pozostáva z týchto administratívnych krokov:

  1. Vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, v našom prípade ide o odkázanosť na špecializované zariadenie (vydáva VÚC podľa bydliska).
  2. Doručenie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, v našom prípade v ZSS LIENKA (vybavuje Úrad NSK). Súbežne záujemca podáva Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení (vybavuje ZSS LIENKA).
  3. Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (vybavuje ZSS LIENKA)

Podrobné informácie, týkajúce sa začatia poskytovania sociálnej služby nájdete tu.